NÁŠ PROGRAM

Sme tu pre Levičanov, ktorí chcú dobre fungujúce, moderné, čisté a krásne mesto. Už sa nechceme prizerať tomu, ako sa naše mesto vyľudňuje a chátra. 
Máme pre Levice riešenia.

1. KULTÚRA A KREATÍVNY PRIEMYSEL

Kultúra má kľúčový význam k výchove a budovaniu identity. Za kvalitnou kultúrou sa cestuje a je neoddeliteľnou súčasťou všetkých verejných podujatí, jarmokov, osláv a mala by byť aj bežnou súčasťou života.

Podporou jedinečných aktivít a ich prepojením s aktivitami mesta môžeme vytvoriť prirodzené splynutie so životom v meste, čo so sebou prináša množstvo benefitov.

 • Zbúrajme Družbu – budujme kultúru (nová koncepcia fungujúcej kultúry v meste)
 • Otvorenie výstav hlavne počas víkendov a mimo pracovnú dobu
 • Odčlenenie správy budov od MsKS
 • Podpora vytvorenia kreatívneho centra v bývalej židovskej škole
 • Poskytnutie nevyužitých priestorov organizáciám v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu
 • Vytvorenie priestoru pre organizátorov podujatí
 • Podpora nových festivalov
 • Skoordinovanie termínov kultúrnych podujatí
 • Vytvorenie miesta v MsKS pre projektového manažéra
 • Profesijný a odborný rast zamestnancov mesta v oblasti kultúry
 • Aktívna spolupráca s komunitami mesta
 • Vytvorenie malého mestského networkingu pre plánovanie koprodukčných aktivít
 • Vytvorenie programovej rady z externých odborníkov
 • Zapojenie dobrovoľníkov pri organizácii podujatí
 • Zrušenie mestského rozhlasu mimo mestských častí
 • Komunikačný re-branding s ohľadom na vytvorený vizuál mesta

✔  Zbúrajme Družbu – budujme kultúru (nová koncepcia fungujúcej kultúry v meste)
✔  Otvorenie výstav hlavne počas víkendov a mimo pracovnú dobu
✔  Odčlenenie správy budov od MsKS
✔  Podpora vytvorenia kreatívneho centra v bývalej židovskej škole
✔  Poskytnutie nevyužitých priestorov organizáciám v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu
✔  Vytvorenie priestoru pre organizátorov podujatí
✔   Podpora nových festivalov
✔  Skoordinovanie termínov kultúrnych podujatí
✔  Vytvorenie miesta v MsKS pre projektového manažéra
✔  Profesijný a odborný rast zamestnancov mesta v oblasti kultúry
✔  Aktívna spolupráca s komunitami mesta
✔  Vytvorenie malého mestského networkingu pre plánovanie koprodukčných aktivít
✔  Vytvorenie programovej rady z externých odborníkov
✔  Zapojenie dobrovoľníkov pri organizácii podujatí
✔  Zrušenie mestského rozhlasu mimo mestských častí
✔  Komunikačný re-branding s ohľadom na vytvorený vizuál mesta

2. ÚZEMNÝ ROZVOJ A DOPRAVA

Cesta k mestu, ktoré je ústretové ku svojim obyvateľom a k mestu, v ktorom sa dobre, zdravo a príjemne býva, je dlhá a určite nie je ľahká. O to viac je dôležité si uvedomiť, že tento proces si vyžaduje dôsledné plánovanie, vypracovanie plánov a stratégií, ktoré je potrebné dlhodobo dodržiavať a napĺňať.

Plán územného rozvoja nemôže byť iba trpeným dokumentom, ktorý sa modifikuje pri každej novej príležitosti. Musí to byť rešpektovaný manuál, ktorý je nutné po dôkladnej diskusii schváliť naprieč celým mestským zastupiteľstvom s pohľadom do naozaj ďalekej budúcnosti. Iba tak je možné dospieť k adekvátnym riešeniam patriacim k modernému európskemu mestu.

 • Vytvorenie dizajn manuálu pre verejné plochy (mobiliár – zastávky, lavičky, kvetináče, koše, cyklostojany…)
 • Zavedenie štandardov pre technické riešenie detailov a kvality opráv komunikácií (manuál asfaltovania a technické listy)
 • Regulácia reklamného smogu
 • Pasportizácia komunikácií a chodníkov (identifikácia stavu)
 • Upokojenie dopravy v centre mesta a návrh nového funkčného modelu
 • Rozšírenie peších zón
 • Oprava komunikácií a chodníkov za pomoci roadscanneru s jasným časovým a finančným plánom
 • Dodržiavanie bezbariérovosti
 • Zefektívnenie fungovania MHD a príprava novej verejnej súťaže pre viac ako jedného uchádzača
 • Manuál pre farebné riešenia fasád na sídliskách
 • Vytvorenie výbehov a zón pre psov
 • Vybudovanie verejných grilovacích miest a ohnísk
 • Prilákanie obyvateľov do centra otvorením terás podnikov, vytvorením nových priestorov pre prevádzky, zazelenaním a upokojením dopravy
 • Zvýšenie dane zo zanedbaných a neudržiavaných stavieb

✔   Vytvorenie dizajn manuálu pre verejné plochy (mobiliár – zastávky, lavičky, kvetináče, koše, cyklostojany…)
✔   Zavedenie štandardov pre technické riešenie detailov a kvality opráv komunikácií (manuál asfaltovania a technické listy)
✔  Regulácia reklamného smogu
✔  Pasportizácia komunikácií a chodníkov (identifikácia stavu)
✔  Upokojenie dopravy v centre mesta a návrh nového funkčného modelu
✔  Rozšírenie peších zón
✔  Oprava komunikácií a chodníkov za pomoci roadscanneru s jasným časovým a finančným plánom
✔  Dodržiavanie bezbariérovosti
✔  Zefektívnenie fungovania MHD a príprava novej verejnej súťaže pre viac ako jedného uchádzača
✔  Manuál pre farebné riešenia fasád na sídliskách
✔  Vytvorenie výbehov a zón pre psov
✔  Vybudovanie verejných grilovacích miest a ohnísk
✔  Prilákanie obyvateľov do centra otvorením terás podnikov, vytvorením nových priestorov pre prevádzky, zazelenaním a upokojením dopravy
✔  Zvýšenie dane zo zanedbaných a neudržiavaných stavieb

3. KOMUNÁLNE SLUŽBY, ČISTOTA MESTA A VEREJNÉ SÚŤAŽE

Čisté, upratané, pokosené mesto je dobré mesto. Každý občan Levíc vie, že s tým máme problém a je nutné ho riešiť. Komplexne a s víziou do budúcnosti. Tento problém je zložitý, finančne a časovo náročný, ale to nemôže byť dôvodom jeho odkladania.

Každý deň sa jeho riešenie predražuje a každý deň narastá náš investičný dlh. Navyše, my sa nebojíme povedať nahlas, že nepodporujeme monopol firmy zabezpečujúcej technické služby pre Levice.

 • Zvýhodnené poplatky pri separácii odpadu
 • Kompostáreň v správe mesta a bezplatný výdaj kompostu pre obyvateľov
 • Úprava otváracích hodín zberného dvora
 • Výpožička kompostérov pre Levičanov za účelom zníženia tvorby odpadu
 • Rozložiteľné sáčky na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
 • Podzemné a polopodzemné kontajnerové stojiská so senzormi
 • Mestský mobiliár s ohľadom na separáciu
 • Upratovacia cyklohliadka pre udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách
 • Včasné, jednoznačné a nediskriminačné nastavenie a logické rozdelenie verejných súťaží tak, aby sa do nich mohlo zapojiť a investične naplánovať čo najviac relevantných dodávateľov
 • Minimalizovanie súťaží, ktoré by boli vykonávané formou výberu z 3 cenových ponúk
 • Príprava podrobnej analýzy komunálnych služieb po skončení dlhodobých zmlúv v r. 2025, ktorá bude podkladom pre postupné zavedenie a zabezpečovanie vybraných služieb mestom

✔  Zvýhodnené poplatky pri separácii odpadu
✔  Kompostáreň v správe mesta a bezplatný výdaj kompostu pre obyvateľov
✔  Úprava otváracích hodín zberného dvora
✔  Výpožička kompostérov pre Levičanov za účelom zníženia tvorby odpadu
✔  Rozložiteľné sáčky na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
✔  Podzemné a polopodzemné kontajnerové stojiská so senzormi
✔  Mestský mobiliár s ohľadom na separáciu
✔  Upratovacia cyklohliadka pre udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách
✔  Včasné, jednoznačné a nediskriminačné nastavenie a logické rozdelenie verejných súťaží tak, aby sa do nich mohlo zapojiť a investične naplánovať čo najviac relevantných dodávateľov
✔  Minimalizovanie súťaží, ktoré by boli vykonávané formou výberu z 3 cenových ponúk
✔  Príprava podrobnej analýzy komunálnych služieb po skončení dlhodobých zmlúv v r. 2025, ktorá bude podkladom pre postupné zavedenie a zabezpečovanie vybraných služieb mestom
mestom

4. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZELEŇ

Doba vybetónovaného mesta končí. Neustále zdražovanie energií či zodpovednosť k planéte a k budúcnosti našich detí sú veci, nad ktorými sme mali začať rozmýšľať už dávno.

Aby naše mesto prekvitalo, bolo zazelenané všade, kde to len ide a aby sa v Leviciach žilo naozaj príjemne, nemôžeme sa báť urobiť aj radikálnejšie rozhodnutia.

 • Postupná transformácia striech na zelené s ohľadom na ich bezpečné využívanie
 • Zazelenanie ostrovčekov a tažko udržiavateľných plôch nízkym nenáročným porastom
 • Podpora a budovanie vodozádržných zariadení (nádrže, jarky a pod.)
 • Mestské včely na strechách mestských aj súkromných budov
 • Zonácia mestských sídlisk v súvislosti s údržbou zelene a kosením
 • Vytvorenie komunitných a sídliskových záhrad a záhonov
 • Znižovanie ekologickej záťaže podujatí (vratné poháre)
 • Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia bezodkladnou výmenou svietidiel s rozvodmi vedenými vzduchom po cudzích stĺpoch (návratnosť pri dnešných cenách EE je do 3 rokov)
 • Analýza stavu podzemných rozvodov a vlastných stĺpov verejného osvetlenia a príprava finančného plánu na koncepčnú výmenu (napr. EC energy contracting – financovanie z úspor)
 • Vytvorenie mestského bazáru – Levické centrum opätovného použitia (Reuse centrum, Second hand) – produkty ktoré už niekto použil a nepotrebuje ich, pričom sú stále v peknom a zachovalom stave sa takto dostanú opäť do kolobehu

✔  Postupná transformácia striech na zelené s ohľadom na ich bezpečné využívanie
✔  Zazelenanie ostrovčekov a tažko udržiavateľných plôch nízkym nenáročným porastom
✔  Podpora a budovanie vodozádržných zariadení (nádrže, jarky a pod.)
✔  Mestské včely na strechách mestských aj súkromných budov
✔  Zonácia mestských sídlisk v súvislosti s údržbou zelene a kosením
✔  Vytvorenie komunitných a sídliskových záhrad a záhonov
✔  Znižovanie ekologickej záťaže podujatí (vratné poháre)
✔  Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia bezodkladnou výmenou svietidiel s rozvodmi vedenými vzduchom po cudzích stĺpoch (návratnosť pri dnešných cenách EE je do 3 rokov)
✔  Analýza stavu podzemných rozvodov a vlastných stĺpov verejného osvetlenia a príprava finančného plánu na koncepčnú výmenu (napr. EC energy contracting – financovanie z úspor)

5. CYKLOTRASY

Auto nemusí byť jediným dopravným prostriedkom v meste. S cyklodopravou je to ale taký začarovaný kruh – cyklistov nemáme, pretože nemáme cyklotrasy. A cyklotrasy nemáme, pretože nemáme cyklistov.

Ak chceme, aby cyklodoprava fungovala v súhre s motoristami aj chodcami tak, aby sa vzájomne neobmedzovali, cyklotrasy jednoznačne potrebujeme. Také, ktoré budú čo najmenej zasahovať do ciest, po ktorých chodia motoristi a také, ktoré nebudú zavadzať chodcom.

 • Bezpečné dochádzanie do škôl a do práce na bicykli v rámci mesta aj z okolitých obcí
 • Zdieľané verejné bicykle/elektro kolobežky (bike sharing/scooter sharing)
 • Chránené stojiská pre bicykle
 • Budovanie cyklodopravných a cykloturistických trás z eurofondov
 • Prepojenie sídlisk, obytných zón, škôl a športovísk s centrom mesta a Margitou-Ilonou
 • Koncepcia cyklotrás a projekty vytvorené odborníkmi, konzultované s aktivistami a verejnosťou

✔  Bezpečné dochádzanie do škôl a do práce na bicykli v rámci mesta aj z okolitých obcí
✔  Zdieľané verejné bicykle/elektro kolobežky (bike sharing/scooter sharing)
✔  Chránené stojiská pre bicykle
✔  Budovanie cyklodopravných a cykloturistických trás z eurofondov
✔  Prepojenie sídlisk, obytných zón, škôl a športovísk s centrom mesta a Margitou-Ilonou
✔  Koncepcia cyklotrás a projekty vytvorené odborníkmi, konzultované s aktivistami a verejnosťou

6. CESTOVNÝ RUCH

Všetko, čo sa nám podarí v Leviciach vybudovať, či už sú to ihriská, parkoviská, lepšia kultúra alebo šport, všetko je platené z našich daní. Avšak do rozpočtu môžu prichádzať peniaze aj vďaka cestovnému ruchu – napríklad zatraktívnením mesta pre turistov.

Naše mesto má potenciál a príležitosť na to, ako pozvať ľudí z iných regiónov Slovenska a aj okolitých štátov ku nám. Práve turisti nám pomôžu budovať naše mesto bez toho, aby sme na to použili naše peniaze. IDENTITA je v tomto veľmi dôležitá. Už ste zažili situáciu, keď sa vás opýtali, čím sú Levice charakteristické a vy ste nevedeli odpovedať?

Napadlo vám veľa možností, ale identita je iba jedna. Musíme vedieť, čo je pre nás typické a čo nás charakterizuje, aby sme to mohli rozvíjať a stavať na tom svoju spoločnú budúcnosť.

 • Remeselné a lokálne trhy
 • Využitie potenciálu nábreží Podlužianky a Pereca
 • Propagácia vinárstva a vinohradníctva spojená s identitou mesta
 • Investícia do termálneho vrtu na Margite
 • Podpora kongresov a festivalov zo strany mesta ako ústretového partnera
 • Stanovenie identity mesta
 • Využitie ostrovčekov na kruhových objazdoch pre propagáciu identity mesta (napr. nasadenie viniča)
 • Profesionalizácia propagácie s presahom na LIA, OOCR aj SARIO

✔  Remeselné a lokálne trhy
✔  Využitie potenciálu nábreží Podlužianky a Pereca
✔  Propagácia vinárstva a vinohradníctva spojená s identitou mesta
✔  Investícia do termálneho vrtu na Margite
✔  Podpora kongresov a festivalov zo strany mesta ako ústretového partnera
✔  Stanovenie identity mesta
✔  Využitie ostrovčekov na kruhových objazdoch pre propagáciu identity mesta (napr. nasadenie viniča)
✔  Profesionalizácia propagácie s presahom na LIA, OOCR aj SARIO

7. MESTSKÝ ÚRAD A ZASTUPITEĽSTVO

Mestský úrad bol vždy háklivou témou. Úradníci a poslanci tu musia byť v prvom rade pre Levičanov. Nastaviť systém tak, aby mohol občan na meste vybaviť veci aj v čase, kedy mu to vyhovuje, nie je utópiou.

 • Dlhšie úradné hodinys flexibilnou pracovnou dobou pre úradníkov
 • Proklientský prístup k občanovi
 • Zriadenie komisií pre sídliská
 • Prehľadný a verejne prístupný katalóg projektov pre občanov na pripomienkovanie
 • Pravidelné diskusie s obyvateľmi
 • Participácia obyvateľov pri rozhodovaní
 • Otvorenie nádvoria úradu pre občanov
 • Ísť príkladom občanom (separácia odpadu, energetické opatrenia a úspory)
 • Zriadenie projektového oddelenia na zásadné zvýšenie čerpania dotácií, grantov a eurofondov
 • Elektronická úradná tabuľa
 • Finančná a dátová analýza možných energetických opatrení a úspor v súvislosti energetickou krízou (analýza zmlúv, analýza optimalizácie a potreby zateplenia, fotovoltaiky)

✔  Dlhšie úradné hodinys flexibilnou pracovnou dobou pre úradníkov
✔  Proklientský prístup k občanovi
✔ 
Zriadenie komisií pre sídliská
✔ 
Prehľadný a verejne prístupný katalóg projektov pre občanov na pripomienkovanie
✔ 
Pravidelné diskusie s obyvateľmi
✔ 
Participácia obyvateľov pri rozhodovaní
✔ 
Otvorenie nádvoria úradu pre občanov
✔ 
Ísť príkladom občanom (separácia odpadu, energetické opatrenia a úspory)
✔ 
Zriadenie projektového oddelenia na zásadné zvýšenie čerpania dotácií, grantov a eurofondov
✔ 
Elektronická úradná tabuľa
✔ 
Finančná a dátová analýza možných energetických opatrení a úspor v súvislosti energetickou krízou (analýza zmlúv, analýza optimalizácie a potreby zateplenia, fotovoltaiky)

8. BEZPEČNOSŤ

Neosvetlené ulice a parky, chýbajúce policajné hliadky a 34 kamier na celé mesto – uvedomujeme si všetky nedostatky v rámci bezpečnosti v Leviciach. Na to, aby sa v našom meste žilo dobre, je bezpečnosť nevyhnutná.

 • Maximálna eliminácia áut z pešej zóny
 • Kamerový systém, s ktorým sa bude počítať pri každom novom projekte
 • Rajonizácia a prítomnosť peších hliadok medzi občanmi a aktívna komunikácia – občan by mal poznať “svojho” policajta
 • Podpora útulkov, čím zvýšime bezpečnosť a čistotu v meste
 • Edukácia na školách – pravidelné prednášky a diskusie s políciou
 • Aktívne sledovanie okolia, bezpečnosti a funkčnosti zariadení (ihriská, osvetlenie, čistota a pod.) a zbieranie podnetov od občanov
 • Podpora občianskych/susedských hliadok na sídliskách tzv „neighborhood watch“
 • Osadenie rýchlostných radarov na kritických úsekoch napojených na štátnu políciu, pričom výnos z pokút bude príjmom mestského rozpočtu

✔  Maximálna eliminácia áut z pešej zóny
✔  Kamerový systém, s ktorým sa bude počítať pri každom novom projekte
✔  Rajonizácia a prítomnosť peších hliadok medzi občanmi a aktívna komunikácia – občan by mal poznať “svojho” policajta
✔  Podpora útulkov, čím zvýšime bezpečnosť a čistotu v meste
✔  Edukácia na školách – pravidelné prednášky a diskusie s políciou
✔  Aktívne sledovanie okolia, bezpečnosti a funkčnosti zariadení (ihriská, osvetlenie, čistota a pod.) a zbieranie podnetov od občanov
✔  Podpora občianskych/susedských hliadok na sídliskách tzv „neighborhood watch“

9. SOCIÁLNA OBLASŤ A BÝVANIE

Každý z nás žije inak, preto si každý pod problémami v sociálnej oblasti predstaví niečo iné. Hovoríme o kvalite života seniorov, sociálne ohrozených rodinách, o ľuďoch so zdravotným postihnutím či ľuďoch, pre ktorých je vlastné bývanie len snom. Mesto má v tomto nezastupiteľnú a hlavnú koordinačnú funkciu.

Napriek presvedčeniu, že opäť ide o vyhodené peniaze, opak je pravdou. Skúsenosti z väčších miest na Slovensku a aj v zahraničí dokazujú dôležitosť prevencie a pomoci. Náklady na riešenie už vzniknutých problémov sú niekoľkonásobne vyššie, ako ich eliminácia účinnou pomocou predtým, než nastanú. Nestačí iba prerozdeľovať financie, je potrebné ich rozdeľovať efektívne.

 • Vytvorenie sociálneho podniku pre začleňovanie znevýhodnených skupín do pracovného procesu – flexibilné riešenie drobných podnetov od občanov, ktoré nemá mesto ošetrené v zmluvách (napr. čistenie, maľovanie, drobné opravy a údržba, zálievky stromov a zelene, dažďové vpuste, zaburinené obrubníky)
 • Vytvorenie centra sociálnej pomoci
 • Podpora spájania detí so seniormi
 • Sfunkčnenie komunitného centra aj mimo školy
 • Pomoc pri výstavbe minidomčekov cez mikropôžičky
 • Prilákanie súkromných investorov na využitie štátnej podpory nájomného bývania
 • Vytvorenie kolobehu nocľaháreň – azylový dom – sociálny byt – nájomný byt

✔  Vytvorenie sociálneho podniku pre začleňovanie znevýhodnených skupín do pracovného procesu – flexibilné riešenie drobných podnetov od občanov, ktoré nemá mesto ošetrené v zmluvách (napr. čistenie, maľovanie, drobné opravy a údržba, zálievky stromov a zelene, dažďové vpuste, zaburinené obrubníky)
✔  Vytvorenie centra sociálnej pomoci
✔  Podpora spájania detí so seniormi
✔  Sfunkčnenie komunitného centra aj mimo školy
✔  Pomoc pri výstavbe minidomčekov cez mikropôžičky
✔  Prilákanie súkromných investorov na využitie štátnej podpory nájomného bývania
✔  Vytvorenie kolobehu nocľaháreň – azylový dom – sociálny byt – nájomný byt

10. VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ

Levice sú historicky mestom vzdelaných ľudí. Tento trend by sa mesto malo snažiť udržiavať, aby sme boli mestom rozhľadených, neustále sa učiacich obyvateľov, podporujúcich inovatívne prístupy s moderným pohľadom na svet. Mestské školstvo zďaleka nie je iba o financovaní materských a základných škôl.

Každý občan mesta by mal mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu, kvalitným informáciám a vo vyhovujúcich kvalitných priestoroch. Mali by sme podporovať tých, ktorí presadzujú nové idey, dať možnosť ich rozvíjať na podnikateľskej báze a neuspokojiť sa s mestom, ktoré je iba servisným pracoviskom pre prevádzku vzdelávania.

 • Prepracovanie fungovania Centra voľného času
 • Mestské denné tábory počas prázdnin, verejné podujatia a happeningy
 • Mimoškolské vzdelávanie všetkých vekových kategórií a podpora neformálneho vzdelávania
 • Optimalizácia počtu základných škôl s dôrazom na kvalitu vzdelávania
 • Podpora vzniku nových, aj súkromných materských škôl
 • Využitie verejného priestoru na vzdelávanie – infotabule, kampane aj podpora identity mesta je prvým krokom na ceste za hrdým mestom

✔  Prepracovanie fungovania Centra voľného času
✔  Mestské denné tábory počas prázdnin, verejné podujatia a happeningy
✔  Mimoškolské vzdelávanie všetkých vekových kategórií a podpora neformálneho vzdelávania
✔  Optimalizácia počtu základných škôl s dôrazom na kvalitu vzdelávania
✔  Podpora vzniku nových, aj súkromných materských škôl
✔  Využitie verejného priestoru na vzdelávanie – infotabule, kampane aj podpora identity mesta je prvým krokom na ceste za hrdým mestom

11. POHYB A ŠPORT

Najprirodzenejšou aktivitou človeka je pohyb a šport je v modernej spoločnosti jeho najprirodzenejším prejavom. Zabezpečiť jednoduchý a kvalitný prístup k jednotlivým športovým aktivitám a podpora mesta je absolútne kľúčová. Avšak musíme to robiť zodpovedne, transparentne a naprieč všetkými, aj minoritnými športovými aktivitami s dôrazom na deti a mládež.

 • Online rezervačný systém všetkých športovísk a telocviční, vrátane školských
 • Vytvorenie prírodného zimného klziska
 • Analýza technického stavu a obsadenosti všetkých športovísk za účelom zefektívnenia prevádzky a poskytnutia voľných termínov pre verejnosť vrátane vyčíslenia nepriamych dotácií do športu (zľavnené nájmy a výpožičky)
 • Spravodlivé prerozdelenie dotácií cez jasne a vopred stanovené parametre (napr. úroveň súťaže, počty športovcov, organizovanie podujatí pre verejnosť, práca s deťmi a mládežou)
 • Participácia športových klubov na podujatiach mesta
 • Organizácia mestských športových podujatí (splav Pereca/Hrona, cyklopreteky, triatlon…)
 • Mestské športové olympiády (deti, mládež, dospelí, seniori)
 • Centrum diagnostiky pre zistenie predpokladov detí
 • Zlepšenie spolupráce SŠZ, MsKS a Margity-Ilony
 • Pasportizácia energetickej náročnosti športovísk (identifikácia možných prevádzkových úspor)

✔  Online rezervačný systém všetkých športovísk a telocviční, vrátane školských
✔  Vytvorenie prírodného zimného klziska
✔  Analýza technického stavu a obsadenosti všetkých športovísk za účelom zefektívnenia prevádzky a poskytnutia voľných termínov pre verejnosť vrátane vyčíslenia nepriamych dotácií do športu (zľavnené nájmy a výpožičky)
✔  Spravodlivé prerozdelenie dotácií cez jasne a vopred stanovené parametre (napr. úroveň súťaže, počty športovcov, organizovanie podujatí pre verejnosť, práca s deťmi a mládežou)
✔  Participácia športových klubov na podujatiach mesta
✔  Organizácia mestských športových podujatí (splav Pereca/Hrona, cyklopreteky, triatlon…)
✔  Mestské športové olympiády (deti, mládež, dospelí, seniori)
✔  Centrum diagnostiky pre zistenie predpokladov detí
✔  Zlepšenie spolupráce SŠZ, MsKS a Margity-Ilony
✔  Pasportizácia energetickej náročnosti športovísk (identifikácia možných prevádzkových úspor)

12. PODNIKANIE

V Leviciach máme veľa šikovných a podnikavých ľudí. Vznikajú nové aktivity, ktoré sú naviazané na región, či už priamo v meste alebo jeho bezprostrednom okolí. Mesto by malo byť týmto aktivitám nápomocné a podporovať vznik nových. Nepriamo sa tým zabrzdí odliv obyvateľov, oživí sa kolobeh finančného kapitálu v regióne a nepochybne to napomáha rozvoju diverzity života v meste.

 • Pozitívna “diskriminácia” lokálnych podnikateľov (napr. pri výbere jarmočných miest, nákupom bežných spotrebných materiálov, pozývaním do verejných súťaží)
 • Obnovenie rady podnikateľov ako poradného orgánu mesta
 • Komunikácia so zamestnávateľmi – reflektovanie a tlmočenie ich potrieb na stredné školy v oblasti vytvorenia študijných odborov
 • Budovanie dobrého mena samosprávy medzi podnikateľmi a zamestnávateľskými zväzmi pre potenciál rozvoja a vytvárania pracovných miest
 • Investovanie do rekreačného strediska Margita-Ilona pre rozvoj a vytvorenie nových príležitostí pre podnikanie a rozvoj aj prislúchajúcich mestských častí

✔  Pozitívna “diskriminácia” lokálnych podnikateľov (napr. pri výbere jarmočných miest, nákupom bežných spotrebných materiálov, pozývaním do verejných súťaží)
✔  Obnovenie rady podnikateľov ako poradného orgánu mesta
✔  Komunikácia so zamestnávateľmi – reflektovanie a tlmočenie ich potrieb na stredné školy v oblasti vytvorenia študijných odborov
✔  Budovanie dobrého mena samosprávy medzi podnikateľmi a zamestnávateľskými zväzmi pre potenciál rozvoja a vytvárania pracovných miest
✔  Investovanie do rekreačného strediska Margita-Ilona pre rozvoj a vytvorenie nových príležitostí pre podnikanie a rozvoj aj prislúchajúcich mestských častí

13. KOMUNIKÁCIA

Vo vzťahoch, podnikaní aj na pracovisku je práve komunikácia tá, na ktorej väčšina vecí stojí a padá. A mesto nie je výnimkou. Vďaka komunikácii medzi organizáciami ale aj mestom a Levičanmi dokážeme predísť mnohým nedorozumeniam, dokážeme posilniť dôveru v mestský úrad, dokážeme vyriešiť mnoho problémov a v neposlednom rade dokážeme uľahčiť Levičanom vybavovanie záležitostí, s ktorými sa denne stretávajú.

 • Nová, prehľadná webová stránka mesta
 • Aktívne zapájanie Levičanov do verejnej diskusie, edukovanie, informovanie a vysvetľovanie kompetencií a procesov fungovania samosprávy
 • Jednotný dizajn manuál a vytvorenie logotypu mesta
 • Diskusie s obyvateľmi pred zásadnými rozhodnutiami
 • Zrušenie Levickej televízie a jej efektívna transformácia do on-line priestoru
 • Vytvorenie centrálneho portálu s kalendáriom všetkých podujatí v rámci mesta (športových, komunitných, kultúrnych) organizovaných mestom aj inými verejnými či súkromnými subjektmi

✔  Nová, prehľadná webová stránka mesta
✔  Aktívne zapájanie Levičanov do verejnej diskusie, edukovanie, informovanie a vysvetľovanie kompetencií a procesov fungovania samosprávy
✔  Jednotný dizajn manuál a vytvorenie logotypu mesta
✔  Diskusie s obyvateľmi pred zásadnými rozhodnutiami
✔  Zrušenie Levickej televízie a jej efektívna transformácia do on-line priestoru
✔  Vytvorenie centrálneho portálu s kalendáriom všetkých podujatí v rámci mesta (športových, komunitných, kultúrnych) organizovaných mestom aj inými verejnými či súkromnými subjektmi

PÁČI SA VÁM NAŠA VÍZIA PRE LEVICE?

Príďte voliť v sobotu 29.10.2022

Vyberte si svojich poslancov a primátorku z Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ktorý chce posúvať Levice vpred.