MESTSKÉ ČASTI KALINČIAKOVO, ČANKOV, MALÝ KIAR A HORŠA

Aj keď sa levické mestské časti nenachádzajú geograficky priamo v jednej aglomerácií s mestom Levice, považujeme ich za súčasť mesta. Áno, mestské časti nemajú rovnaké problémy ako mesto a svojím osídlením a zastavanosťou majú oveľa bližšie ku klasickým samostatným obciam. Napriek tomu z nášho programu považujeme za potrebné vybrať aspoň niektoré témy, ktoré sa mestských častí priamo dotýkajú.

Mestské časti sú oproti mestu oveľa zelenšie, pozemky pri rodinných domoch sú rozľahlejšie a nemáme tu husto osídlenú zástavbu bytových domov –  tieto fakty prinášajú mnohé výhody na jednoduchšie riešenie niektorých tém v našom programe. Preto z nich pre obyvateľov mestských častí vyberáme niektoré konkrétne riešenia.

V programe máme vytvorenie sociálneho (komunálneho) podniku pre začleňovanie znevýhodnených skupín do pracovného procesu.

Zavedením tohto sociálneho podniku dokážeme obzvlášť v mestských častiach flexibilne riešiť drobné podnety od občanov, ktoré nemá mesto ošetrené v dlhodobých zmluvách (napr. čistenie, maľovanie, drobné opravy a údržba, zálievky stromov a zelene, čistenie jarkov a dažďových vpustí, zaburinené chodníky a obrubníky). Každá mestská časť môže mať v rámci sociálneho podniku zamestnanca priamo z lokality, ktorý všetky lokality, problémy a podnety pozná a vie ich obratom riešiť.

Rovnako komisie pre mestské časti majú svoj obrovský význam a naďalej budeme podporovať ich aktivity  v rámci organizovania akcií a výletov primárne pre obyvateľov v Kalinčiakove, Čankove, Malom Kiari a Horši. Tieto komisie majú koordinovať aktivity a služby mesta v týchto lokalitách, nie sa prosiť o riešenie podnetov.

1. VEĽKÉ POZEMKY - VEĽA ZELENE

✓  Centrálne kompostovisko na zelený odpad v každej mestskej časti 
✓  Kompostéry do domácností
✓ 
Čistenie jarkov v rámci sociálneho (komunálneho) podniku zamestnancom priamo z lokality

2. ODPAD

✓  Zavedenie množstevného zberu odpadu – občania platia za skutočný počet vývozov – nie paušálne na osobu, pričom separovaný zber sa do tohto množstva nezapočítava

3. ENERGETIKA

✓  V rámci sociálneho (komunálneho) podniku bude v prevádzke fekálne vozidlo na vývoz septikov a žúmp za zľavnené ceny. (Ako dočasné riešenie do dobudovania kanalizácie)
✓  Výmena verejného osvetlenia – návratnosť 2-3 roky pri súčasných trhových cenách
✓  Vyriešiť problém so zastavenou investíciou do vysokorýchlostného internetu – zapojenie všetkých telekomunikačných operátorov

4. VIZUÁL (VZHĽAD) MESTA A MESTSKÝCH ČASTÍ

✓  Vytvorenie dizajn manuálu pre verejné plochy a zariadenia – zastávky, lavičky, odpadkové koše budú rovnaké tak v meste, ako aj v mestských častiach.
✓  Zavedenie štandardov pre technické riešenie detailov a kvality opráv komunikácií (manuál asfaltovania a technické listy) – bez ohľadu na to, kde sa cesta alebo chodník buduje alebo opravuje, kvalita opráv bude vykonaná tak, ako by to bolo v centre mesta.
✓  V rámci sociálneho (komunálneho) podniku dokáže zamestnanec priamo z lokality riešiť drobné podnety od občanov na čistenie, maľovanie lavičiek, stĺpov, zábradlí, čistenie jarkov, drobnej kosby, zálievky stromov počas sucha, ekologické čistenie zaburinených chodníkov a obrubníkov pracovníkom priamo z lokality.

5. DOPRAVA

✓  Zefektívnenie fungovania MHD a príprava novej verejnej súťaže pre viac ako jedného uchádzača – novej súťaži bude predchádzať analýza vyťaženosti liniek
✓  Mestská hromadná doprava bude posilnená počas podujatí organizovaných mestom, tak aby sa obyvatelia mohli dostať na podujatie a naspäť aj bez auta.
✓  Cyklotrasa a chodník na Margitu-Ilonu
✓  V rámci sociálneho podniku – drobné opravy ciest a chodníkov, budovanie vodozádržných opatrení – napr. na odklonenie prívalových dažďov ako prevencia na podmývanie ciest a zanášanie jarkov

6. BEZPEČNOSŤ

✓  Rozšírenie kamerového systému do mestských častí
✓  Nočné hliadky mestskej polície do mestských častí
✓  Na kritické úseky osadíme rýchlostné radary napojené na štátnu políciu, pričom príjem z pokút pôjde do rozpočtu mestskej časti 

7. ÚZEMNÝ ROZVOJ

✓  Investícia do Margity-Ilony za účelom rozvoja cestového ruchu, zatraktívnenie lokality pre investície do nových prevádzok a tým zvýšenie hodnoty nehnuteľností občanov mestských častí
✓  Rozvoj turizmu a cykloturizmu – vybudovanie a značenie nových nespevnených turistických trás a cyklotrás – napr. zokruhovanie a spojenie trasy od Horšianskej doliny, cez Krškany, Čankov, rybník Malý Kiar, Margitu-Ilonu, Kalinčiakovo až po Levice.
✓  Zflexibilnenie rozvoja obcí – vyčlenovanie lokalít vhodných na výstavbu rodinných domov
✓  Cez nové oddelenie eurofondov, dotácií a grantov budeme maximalizovať čerpanie týchto zdrojov, presne tak, ako to robia iné obce

8. SOCIÁLNA OBLASŤ, ŠPORT, MLÁDEŽ A DETI

✓  Sociálny taxík (napr. pre seniorov) v prevádzke sociálneho podniku
✓  Rovnakým dielom v porovnaní s mestom starostlivosť o detské ihriská, vonkajšie športoviská – fitparky – a samozrejme aj budovanie nových
✓  Prepájanie aktivít detí a seniorov
✓  Športová olympiáda medzi mestskými časťami
✓  Budovanie verejných grilovacích miest a ohnísk