ZRUŠÍME MONOPOL NA DODÁVKU KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB
ZAVEDIEME EFEKTÍVNY SYSTÉM KONTROLY
ZRIADIME VLASTNÝ PODNIK NA ÚDRŽBU

VEREJNÉ PRIESTORY V NAŠOM MESTE

Priestory, v ktorých sa pohybujeme na dennej báze. A nielen my obyvatelia Levíc, ale aj návštevníci, turisti, či obchodní partneri. Sú to priestory, ktoré sú akýmsi zrkadlom našej kultúry, ale v mnohých prípadoch žiaľ aj nekultúry. Verejné priestory zahŕňajú naozaj veľkú oblasť, a to nielen fyzicky, ale aj vo svojej rozmanitosti, rôznych funkciách, rôznej hierarchii či spôsobe a intenzite využívania. V každom prípade ovplyvňujú náš život do veľmi veľkej miery. Ale asi najvýznamnejšou otázkou pre ich údržbu je ich verejná podstata. Patria nám všetkým a zároveň nikomu. To, ako sa k týmto priestorom správame, odzrkadľuje náš vzťah k spoločným veciam.  

Po roku 1989 v spoločnosti nastala obrovská zmena, ktorá priniesla aj potrebu riešenia údržby spoločných verejných priestorov komerčným dodávateľským spôsobom. Na spôsobe, resp. nutnosti výberu dodávateľa samozrejme nie je nič zlé. 

Zmluvy na zabezpečovanie jednotlivých služieb prešli procesom verejného obstarávania a končia sa v roku 2025. Problémom nie je, že mesto tieto služby zabezpečuje dodávateľsky jedným monopolným dodávateľom, problémom je, že neexistuje spoľahlivý proces kontroly a štandardov kvality. Ošetriť zmluvne všetky podmienky a detaily je veľmi prácne, a mnohé z nich vyvstanú až s dobou, alebo konkrétnymi vzniknutými situáciami.

Komunálne služby občania vnímajú veľmi citlivo, lebo ovplyvňujú bežný deň každého z nás.

Od služieb, ktoré zásadne tvoria vizuál mesta a jeho celkový vzhľad a dojem, ako je vzhľad a čistota kontajnerových stojísk, kosenie trávnikov, čistota ciest a chodníkov, zaburinenie krajníc a chodníkov, až po drobné detaily, ako je riešenie obrubníkov, bezbariérovosť alebo farebnosť a funkčnosť mestského mobiliáru.

Ale aj od služieb, ktoré zásadne ovplyvňujú bezpečnosť občanov, ako sú funkčnosť verejného osvetlenia, kvalita a opravy ciest a chodníkov, až po odhŕňanie snehu alebo kontrolu bezpečnosti a orezy vysokých drevín.

Skúsme si každý jeden z nás povedať či sme spokojní s kvalitou týchto služieb.

Pri kvalite poskytovaných služieb sa dá začať od úrovne a technického stavu vozidiel a zariadení, ktoré bežne okolo nás vidíme. Rovnošiat a označenia pracovníkov, ktorí tieto služby vykonávajú, až po samotné technologické postupy prác, ktoré sa majú vykonávať tak, aby nepoškodzovali okolie (stromy, autá a pod.), nehovoriac o detailoch riešenia jednotlivých opráv, cez obrubníky, výtlky, stĺpiky.

Samozrejme kvalita týchto služieb je úzko spojená s cenou, plne si uvedomujeme, že kvalitnejšie a prepracovanejšie riešenia, technologické postupy sú aj časovo finančne náročnejšie.

 

PONÚKAME RIEŠENIE

Za kľúčové v tomto smere považujeme, vytvorenie mechanizmu kontroly kvality preberaných prác. S tým súvisí, tak ako v iných mestách, vypracovať technické listy (manuál asfaltovania) s konkrétnymi zásadami riešenia jednotlivých detailov, kde bude úplne jasné, za akých podmienok sa tieto dodávateľské práce môžu prebrať (napr. preberacie protokoly s fotodokumentáciou), pričom ideálne je do tejto kontroly zaangažovaťaj verejnosť, resp. nahlasovateľov podnetov.

Ďalšou kľúčovou úlohou bude vznik sociálneho podniku, práve na riešenie všetkých takýchto drobných, ťažko plánovateľných a nezazmluvniteľných detailov, od opráv a údržby mobiliáru (lavičiek, stĺpov, odpadkových košov) cez dočisťovanie zaburinených obrubníkov, chodníkov, kontajnerových stojísk, až po zálievky stromov v extrémnych suchách, čistenie dažďových vpustí alebo ručné dočisťovanie snehom zahrnutých obrubníkov a chodníkov.

Sociálne podniky bežne fungujú v okolitých obciach, pomáhajú začleniť do pracovného procesu dlhodobo nepracujúcich. Pričom na financovanie takéhoto podniku je možné čerpať rôzne zdroje podpory z úradu práce a pod.

Potenciál na ďalší rozvoj takéhoto podniku je obrovský, a síce postupné pretransformovanie na mestský komunálny podnik, kde sa radikálne zmení flexibilita služieb a kvalitu si budeme určovať sami. Netreba vymýšľať koleso, treba nabrať odvahu, inšpirovať sa v iných mestách a obciach a začať makať – máme na to tri roky.

Evidentne tu požiadavka Vás – občanov na radikálnu zmenu systému zabezpečovania komunálnych služieb je, a preto AK NÁM DÁTE SVOJ HLAS, my budeme tým vaším, pri presadzovaní tejto zmeny.