SOCIÁLNA OBLASŤ A BÝVANIE

socialna starostlivost

Každý z nás žije inak, preto si každý pod problémami v sociálnej oblasti predstaví niečo iné. Hovoríme o kvalite života seniorov, sociálne ohrozených rodinách, o ľuďoch so zdravotným postihnutím či ľuďoch, pre ktorých je vlastné bývanie len snom. Mesto má v tomto nezastupiteľnú a hlavnú koordinačnú funkciu. Napriek presvedčeniu, že opäť ide o vyhodené peniaze, opak je pravdou. Skúsenosti z väčších miest na Slovensku a aj v zahraničí dokazujú dôležitosť prevencie a pomoci. Náklady na riešenie už vzniknutých problémov sú niekoľkonásobne vyššie, ako ich eliminácia účinnou pomocou predtým, než nastanú. Nestačí iba prerozdeľovať financie, je potrebné ich rozdeľovať efektívne.

 

  • Vytvorenie sociálneho podniku pre začleňovanie znevýhodnených skupín do pracovného procesu – flexibilné riešenie drobných podnetov od občanov, ktoré nemá mesto ošetrené v zmluvách (napr. čistenie, maľovanie, drobné opravy a údržba, zálievky stromov a zelene, dažďové vpuste, zaburinené obrubníky)
  • Vytvorenie centra sociálnej pomoci
  • Podpora spájania detí so seniormi
  • Sfunkčnenie komunitného centra aj mimo školy
  • Pomoc pri výstavbe minidomčekov cez mikropôžičky
  • Prilákanie súkromných investorov na využitie štátnej podpory nájomného bývania
  • Vytvorenie kolobehu nocľaháreň – azylový dom – sociálny byt – nájomný byt