POHYB A ŠPORT

POHYB A ŠPORT

Najprirodzenejšou aktivitou človeka je pohyb a šport je v modernej spoločnosti jeho najprirodzenejším prejavom. Zabezpečiť jednoduchý a kvalitný prístup k jednotlivým športovým aktivitám a podpora mesta je absolútne kľúčová. Avšak musíme to robiť zodpovedne, transparentne a naprieč všetkými, aj minoritnými športovými aktivitami s dôrazom na deti a mládež.

 

  • On-line rezervačný systém všetkých športovísk a telocviční, vrátane školských
  • Vytvorenie prírodného zimného klziska
  • Analýza technického stavu a obsadenosti všetkých športovísk za účelom zefektívnenia prevádzky a poskytnutia voľných termínov pre verejnosť vrátane vyčíslenia nepriamych dotácií do športu (zľavnené nájmy a výpožičky)
  • Spravodlivé prerozdelenie dotácií cez jasne a vopred stanovené parametre (napr. úroveň súťaže, počty športovcov, organizovanie podujatí pre verejnosť, práca s deťmi a mládežou)
  • Participácia športových klubov na podujatiach mesta
  • Organizácia mestských športových podujatí (splav Pereca/Hrona, cyklopreteky, triatlon…)
  • Mestské športové olympiády (deti, mládež, dospelí, seniori)
  • Centrum diagnostiky pre zistenie predpokladov detí
  • Zlepšenie spolupráce SŠZ, MsKS a Margity-Ilony
  • Pasportizácia energetickej náročnosti športovísk (identifikácia možných prevádzkových úspor)