PODNIKANIE

PODNIKANIE

V Leviciach máme veľa šikovných a podnikavých ľudí. Vznikajú nové aktivity, ktoré sú naviazané na región, či už priamo v meste alebo jeho bezprostrednom okolí. Mesto by malo byť týmto aktivitám nápomocné a podporovať vznik nových. Nepriamo sa tým zabrzdí odliv obyvateľov, oživí sa kolobeh finančného kapitálu v regióne a nepochybne to napomáha rozvoju diverzity života v meste.

 

  • Pozitívna “diskriminácia” lokálnych podnikateľov (napr. pri výbere jarmočných miest, nákupom bežných spotrebných materiálov, pozývaním do verejných súťaží)
  • Obnovenie rady podnikateľov ako poradného orgánu mesta
  • Komunikácia so zamestnávateľmi – reflektovanie a tlmočenie ich potrieb na stredné školy v oblasti vytvorenia študijných odborov
  • Budovanie dobrého mena samosprávy medzi podnikateľmi a zamestnávateľskými zväzmi pre potenciál rozvoja a vytvárania pracovných miest
  • Investovanie do rekreačného strediska Margita-Ilona pre rozvoj a vytvorenie nových príležitostí pre podnikanie a rozvoj aj prislúchajúcich mestských častí